📜ქართული სამართლის ბილეთები

ტესტის დაწყება

#1

ვისგან შედგება საქართველოს მთავრობა?

. პრემიერმინისტრისგან და პარლამენტის თავმჯდომარისგან

. მთავრობა შედგება პრემიერმინისტრისა და მინისტრებისგან

. პრემიერმინისტრისგან, პრეზიდენტისგან და მინისტრებისგან

. პრემიერმინისტრისგან, პარლამენტის თავმჯდომარისგან და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისგან

ვისგან შედგება საქართველოს მთავრობა?

მთავრობა შედგება პრემიერმინისტრისა და მინისტრებისგან

ვისგან

მთავრობა

ვისგან შედგება საქართველოს მთავრობა?

#2

რომელ პირებს ეზღუდებათ წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრების უფლება?

. არასრულწლოვან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს

. ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლებს

. პირებს, რომლებიც მსახურობენ საჯარო სამსახურში, მათ შორის, თავდაცვის ძალების შემადგენლობაში

. პირებს, რომლებიც იმყოფებიან თავდაცვის ძალების ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანოების შემადგენლობაში

რომელ პირებს ეზღუდებათ წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრების უფლება?

პირებს, რომლებიც იმყოფებიან თავდაცვის ძალების ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანოების შემადგენლობაში

რომელ პირებს

თავდაცვის ძალების ან

რომელ პირებს ეზღუდებათ წინასწარი ნებართვის გარეშე საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრების უფლება?

#3

შეუძლია თუ არა საქართველოს მოქალაქეს, დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია?

. საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოდან გასვლისთვის სჭირდებათ სასამართლოს ნებართვა

. საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოდან გასვლისთვის სჭირდებათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვა

. ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, აქვს საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლება

. საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლება აქვთ მხოლოდ უცხოელებს

შეუძლია თუ არა საქართველოს მოქალაქეს, დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია?

ყველას, ვინც კანონიერად იმყოფება საქართველოში, აქვს საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლება

დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია

ყველას

შეუძლია თუ არა საქართველოს მოქალაქეს, დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია?

#4

ვის შეუძლია სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება?

. სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია პრეზიდენტს

. სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს

. სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია საქართველოს სახალხო დამცველს

. სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას

ვის შეუძლია სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება?

სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს

შეჩერება

მხოლოდ სასამართლოს

ვის შეუძლია სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება?

#5

ვინ ამტკიცებს საქართველოს მთავრობას?

. საქართველოს უზენაესი სასამართლო ამტკიცებს პრემიერმინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას

. საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს მთავრობას პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით

. საქართველოს პარლამენტი ნდობას უცხადებს პრემიერმინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას

. საქართველოს მოსახლეობა პირდაპირ ირჩევს საქართველოს მთავრობას

ვინ ამტკიცებს საქართველოს მთავრობას?

საქართველოს პარლამენტი ნდობას უცხადებს პრემიერმინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას

ამტკიცებს

მთავრობას

პარლამენტი

ვინ ამტკიცებს საქართველოს მთავრობას?

#6

საქართველოს კონსტიტუციით, ვისი უფლებები უნდა დაიცვას სახელმწიფომ?

. ყველა ადამიანის

. მხოლოდ კაცების

. მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების

. მხოლოდ ქალების

საქართველოს კონსტიტუციით, ვისი უფლებები უნდა დაიცვას სახელმწიფომ?

ყველა ადამიანის

ვისი უფლებები

ყველა

საქართველოს კონსტიტუციით, ვისი უფლებები უნდა დაიცვას სახელმწიფომ?

#7

როგორ მოიპოვება საქართველოს მოქალაქეობა?

. დაბადებით

. ნატურალიზაციით

. მემკვიდრეობით

. დაბადებით და ნატურალიზაციით

როგორ მოიპოვება საქართველოს მოქალაქეობა?

დაბადებით და ნატურალიზაციით

მოიპოვება

როგორ მოიპოვება საქართველოს მოქალაქეობა?

#8

საქართველოს კონსტიტუციით, შეიძლება თუ არა საქართველომ თავისი მოქალაქე გააძევოს საქართველოდან?

. კი, საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დასაშვებია, თუ საქართველოს მოქალაქე ჩაიდენს დანაშაულს

. არა, საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დაუშვებელია

. კი, საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დასაშვებია, თუ საქართველოს მოქალაქე დაარღვევს კანონს

. არა, ჯერ მას საქართველოს მოქალაქეობა უნდა ჩამოერთვას

საქართველოს კონსტიტუციით, შეიძლება თუ არა საქართველომ თავისი მოქალაქე გააძევოს საქართველოდან?

არა, საქართველოდან საქართველოს მოქალაქის გაძევება დაუშვებელია

გააძევოს

არა

დაუშვებელია

საქართველოს კონსტიტუციით, შეიძლება თუ არა საქართველომ თავისი მოქალაქე გააძევოს საქართველოდან?

#9

ვინ მეთაურობს საქართველოს მთავრობას?

. პარლამენტის თავმჯდომარე

. პრემიერმინისტრი და პრეზიდენტი

. პრემიერ-მინისტრი

. მეფე

ვინ მეთაურობს საქართველოს მთავრობას?

პრემიერ-მინისტრი

მეთაურობს

ვინ მეთაურობს საქართველოს მთავრობას?

#10

დასაშვებია თუ არა ადამიანისთვის რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა?

. დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით

. დაუშვებელია რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა

. დასაშვებია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით

. გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით

დასაშვებია თუ არა ადამიანისთვის რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა?

დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის ან სხვათა უფლებების დაცვის მიზნით

დასაშვებია

რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა

დასაშვებია მხოლოდ კანონის

დასაშვებია თუ არა ადამიანისთვის რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა?

#11

სჭირდებათ თუ არა ადამიანებს წინასწარი ნებართვა საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრებისთვის?

. სჭირდებათ მხოლოდ უცხოელებს

. სჭირდებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ნებართვა

. სჭირდებათ პოლიციის ნებართვა

. არ სჭირდებათ

სჭირდებათ თუ არა ადამიანებს წინასწარი ნებართვა საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრებისთვის?

არ სჭირდებათ

ადამიანებს წინასწარი ნებართვა

სჭირდებათ თუ არა ადამიანებს წინასწარი ნებართვა საჯაროდ და უიარაღოდ შეკრებისთვის?

#12

ვინ არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი?

. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

. საქართველოს პრეზიდენტი

. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე

. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი

ვინ არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი?

საქართველოს პრეზიდენტი

მთავარსარდალი

ვინ არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი?

#13

ვინ ამტკიცებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტს?

. საქართველოს პარლამენტი

. საქართველოს პრეზიდენტი

. საქართველოს მთავრობა

. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ვინ ამტკიცებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტს?

საქართველოს პარლამენტი

ამტკიცებს

ბიუჯეტს

პარლამენტი

ვინ ამტკიცებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტს?

#14

რა არის საქართველო?

. მონარქია

. დემოკრატია

. დემოკრატიული რესპუბლიკა

. კონსტიტუციური მონარქია

რა არის საქართველო?

დემოკრატიული რესპუბლიკა

რა არის საქართველო?

#15

ვინ არის სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო?

. თბილისში მცხოვრები ხალხი

. საქართველოს პარლამენტის წევრები

. ორგანიზაციები

. ხალხი

ვინ არის სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო?

ხალხი

წყარო

ვინ არის სახელმწიფო ხელისუფლების წყარო?

#16

საქართველოს კონსტიტუციით, შესაძლებელია თუ არა ადამიანის წამება?

. კი, ტერორიზმის საფრთხის შემთხვევაში

. არა, არცერთ გარემოებაში

. კი, ტერორიზმის საფრთხის შემთხვევაში და სხვათა სიცოცხლის დაცვის მიზნით

. კი, ომის პერიოდში

საქართველოს კონსტიტუციით, შესაძლებელია თუ არა ადამიანის წამება?

არა, არცერთ გარემოებაში

წამება

არა

საქართველოს კონსტიტუციით, შესაძლებელია თუ არა ადამიანის წამება?

#17

შესაძლებელია თუ არა პარლამენტის სხდომის დახურვა?

. არავითარ შემთხვევაში

. საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს ყველა სხდომა დახურულია

. შესაძლებელია ცალკეული საკითხების განხილვისას სხდომის ან სხდომის ნაწილის დახურულად გამოცხადება

. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ბრძანებით

შესაძლებელია თუ არა პარლამენტის სხდომის დახურვა?

შესაძლებელია ცალკეული საკითხების განხილვისას სხდომის ან სხდომის ნაწილის დახურულად გამოცხადება

სხდომის დახურვა

შესაძლებელია

შესაძლებელია თუ არა პარლამენტის სხდომის დახურვა?

#18

რომელ უწყებას აქვს ფულის ემისიის უფლება?

. ფინანსურ პოლიციას

. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

. საქართველოს ეროვნულ ბანკს

რომელ უწყებას აქვს ფულის ემისიის უფლება?

საქართველოს ეროვნულ ბანკს

ფულის ემისიის

ბანკს

რომელ უწყებას აქვს ფულის ემისიის უფლება?

#19

არის თუ არა საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

. კი, საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფოა

. არა, ის საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაშია

. არა, ის რუსეთის შემადგენლობაშია

. არა, ის სახელმწიფო არ არის

არის თუ არა საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

კი, საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფოა

დამოუკიდებელი

კი

არის თუ არა საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფო?

#20

დაასახელეთ საქართველოს უზენაესი კანონი:

. კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის

. საქართველოს კონსტიტუცია

. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

. საქართველოს კანონი უზენაესი სასამართლოს შესახებ

დაასახელეთ საქართველოს უზენაესი კანონი:

საქართველოს კონსტიტუცია

უზენაესი კანონი

დაასახელეთ საქართველოს უზენაესი კანონი: